Znalecké posudky

Vykonávam znalecké posudky v odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby, pre potreby širokej verejnosti, firemnej klientely a štátnych orgánov za účelom:

 • hypotekárny úver
 • dedičské konanie
 • zápis rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • výpočet spoluvlastníckych podielov
 • nepeňažné majetkové vklady
 • exekučné konanie
 • dražby, akvizície, fúzie
 • prevody práv k nehnuteľnostiam (rokovania o cene)
 • ohodnotenie majetkových zložiek podnikov
 • ohodnotenie vecných bremien
 • a pod.

Ohodnocujem:

 • byty
 • rodinné domy, rozostavané rodinné domy
 • pozemky
 • chaty
 • záhrady
 • garáže
 • administratívne budovy
 • výrobné a skladové budovy a haly
 • priemyselné a poľnohospodárske areály
 • iné stavby

Všetky činnosti vykonávam v rámci platnej legislatívy SR v čo najkratšom časovom horizonte a s maximálnym profesionálnym prístupom smerom ku klientovi.